Partners

Kiwa

Kiwa

Kiwa verifieert als onafhankelijke derde partij hoe een bedrijf of organisatie op financieel, sociaal en ecologisch gebied presteert.

Wim van Vreeswijk

wim.van.vreeswijk@kiwa.com
+31 6 51 19 02 29

www.kiwa.com


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Dit initiatief geeft Kiwa de gelegenheid toegevoegde waarde te leveren in het MVO-landschap, waarbij Kiwa invulling geeft aan haar MVO-doelstellingen.

Welke klantbehoefte zie je in de markt?

 1. De klant wil d.m.v. toetsing door een onafhankelijke derde partij aantoonbaar bepaalde prestaties kunnen leveren.
 2. De klant wil heldere eisen en kaders waarop zij getoetst wordt.
 3. De klant wil ondersteuning bij de implementatie van het managementsysteem omwille van continue verbetering

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?
Kiwa verifieert als onafhankelijke derde partij hoe een bedrijf of organisatie op financieel, sociaal en ecologisch gebied presteert. Als basis daarvoor dient een breed gedragen en onpartijdig vastgestelde set ‘accountable facts’. Op die manier ontstaat een transparante, meetbare weerslag van de geleverde inspanningen.

Welke diensten biedt jouw organisatie aan binnen het PACC-collectief?

 • Certificaat MVO-prestatieladder: Het op een objectieve manier inzichtelijk maken van de MVO inspanningen van een bedrijf op basis van de ISO 26000.
 • Certificaat prestatieladder circulair: Het op een objectieve manier inzichtelijk maken van de MVO inspanningen van een bedrijf gericht op het terugdringen van overmatig gebruik van grondstoffen. (BRL K11006)
 • CO2 prestatieladder / CO2 bewust certificaat: Het op een objectieve manier inzichtelijk maken van de MVO inspanningen van een bedrijf gericht op CO2 reductie.
 • Verifiëren milieu informatie: Verificatie van milieu-informatie zoals percentage recyclede content of CO2-footprint.
 • Uitvoeren LCA’s: Uitvoeren van LCA’s conform de ISO 14040/14044, EN 15804 en de NMD Bepalingsmethode.
 • Certificatie LCA’s: Certificatie van de juistheid van milieu-uitgangspunten in een LCA; middels de BRL K11002 en K11004 worden EDP’s op locatie gecontroleerd.
 • Innovatiecertificatie: Certificatie van innovatieve producten en processen, bij afwezigheid of onvolledige dekking door bestaande normen, in dat geval wordt een unieke certificatie opgesteld.
 • Certificatie MPG: Certificatie van bureaus die MPG-berekeningen uitvoeren op de conformiteit met Bepalingsmethode en aanvullende eisen. Hiervoor dient de BRL K11005.

Welke methodieken en instrumenten zet jouw organisatie daarbij in?
Methodieken voor auditors om bewijslast te verzamelen zijn het interview, de observatie en de inzage van documentatie. Instrumenten die nodig zijn voor de rapportage zijn laptops met geschikte software en eventuele meetinstrumenten bij observaties.

Wat is jouw persoonlijke drive?
Wim van Vreeswijk: Ik zie het als een uitdaging het werkterrein van opstellen van jaarverslagen certificeerbaar te maken, zodat de afnemer de daarin vermelde informatie kan vertrouwen.

Referenties

BRL K11005: Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken | Kiwa
Klantcase EPS (kiwa.com)